KATAΣΤΑΤΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ A΄

ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ

ΑΡΘΡΟ 1ο

Ιδρύεται με έδρα την Αθήνα Σύλλογος με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΛΕΟΝΤΕΊΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ». Γαλλικά η επωνυμία αυτή αποδίδεται ως εξής: “ASSOCIATION DES ANCIENS ELEVES DES FRERES MARISTES D’ATHENES”.
Σαν έμβλημα της Ενώσεως ορίζεται το σύμπλεγμα των τριών βιολεττών, το οποίο αποτελεί έμβλημα των ανά τον κόσμο ταγμάτων των Μαριανών Αδελφών καθώς και των Ενώσεων Αποφοίτων Μαριανών Αδελφών.

ΑΡΘΡΟ 2ο

Σκοπός της Ενώσεως είναι η πνευματική ανάπτυξη των μελών, η σύσφιξη των πνευματικών και ηθικών δεσμών που τα συνδέουν, η αλληλεγγύη αυτών στην κοινωνική ζωή, η καλλιέργεια του αθλητικού ιδεώδους και η ανάπτυξη του φίλαθλου πνεύματος μεταξύ των μελών. Σαν θεμελιώδης αρχή της Ενώσεως τίθεται η αποχή από οποιεσδήποτε κοινωνικές, πολιτικές και θρησκευτικές διενέξεις. Τον σκοπό αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο επιδιώκει με κάθε νόμιμο μέσο, το οποίο κρίνει πρόσφορο, δηλαδή με πολιτιστικές, αθλητικές, κοινωνικές και λοιπές εκδηλώσεις.

ΑΡΘΡΟ 3ο

Στα πλαίσια των αθλητικών δραστηριοτήτων της Ε.Α.Λ.Λ. λειτουργούν επί μέρους τμήματα -καλαθόσφαιρας και παιτοσφαίρας ανδρών, εφήβων, παίδων και παμπαίδων. ενώ δεν αποκλείεται η ίδρυση και λειτουργία και άλλων επί μέρους αθλητικών τμημάτων κατά την κρίση του Δ. Σ.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ B΄

ΠΕΡΙ ΜΕΛΩΝ

ΑΡΘΡΟ 4ο

Η Ένωση αποτελείται από τακτικά, έκτακτα και επίτιμα μέλη. Κανείς δεν μπορεί να γραφεί μέλος της Ενώσεως, εάν δεν έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του.

ΑΡΘΡΟ 5ο

Τακτικά μέλη εγγράφονται, ύστερα από ενυπόγραφη αίτηση τους και συμπλήρωση σχετικού δελτίου, όσοι έχουν αποφοιτήσει από τα Λεοντεία Λύκεια καθώς και από τα άλλα σχολεία των Μαριανών Αδελφών, άσχετα αν διέκοψαν ή ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους σ’ αυτά, εφ όσον αποδέχονται πλήρως τους σκοπούς που καθορίζονται στο άρθρο 2 και εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους απέναντι στην Ένωση.

ΑΡΘΡΟ 6ο

Έκτακτα μέλη εγγράφονται πρόσωπα που δεν κατέχουν τις ιδιότητες που περιγράφονται στο άρθρο 5, τα οποία όμως μπορούν κατά την κρίση του Δ. Σ. να συμβάλουν στην επιδίωξη των σκοπών της Ενώσεως.

ΑΡΘΡΟ 7ο

Επίτιμα μέλη μπορούν να ονομαστούν, ύστερα από απόφαση του Δ.Σ., πρόσωπα που προσέφεραν εξαιρετικές υπηρεσίες στην Ένωση, τα οποία και απαλλάσσονται τιμής ένεκεν από την καταβολή της ετήσιας συνδρομής. Επίτιμοι Πρόεδροι της Ενώσεως αυτοδικαίως θεωρούνται οι εκάστοτε Διευθυντές των Αθηναϊκών Λεοντείων Λυκείων.

ΑΡΘΡΟ 8ο

Η συνδρομή των τακτικών και εκτάκτων μελών καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 9ο

Όλα τα τακτικά μέλη που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις, έχουν αυτοδικαίως το δικαίωμα του εκλέγειν, εφ’ όσον δε έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους και το δικαίωμα του εκλέγεσθαι. To Δ.Σ. μπορεί να προτείνει Γενική Συνέλευση, η οποία και αποφασίζει κατά πλειοψηφία, την διαγραφή οιουδήποτε μέλους, του οποίου η συμπεριφορά απέναντι στην Ένωση κρίνεται αντίθετη προς τις αρχές της, η του οποίου η διαγωγή αντίκειται στους νόμους και την κοινωνική ηθική.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ

ΑΡΘΡΟ 11ο

Πόροι της Ενώσεως είναι α) οι συνδρομές των μελών, β) οι τόκοι του κεφαλαίου της Ενώσεως, γ) οι επιχορηγήσεις της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, δ) οι επιχορηγήσεις των κοινοτήτων των freres maristes, ε) οι δωρεές, στ) οι εισπράξεις από διάφορες εκδηλώσεις και κάθε έκτακτο έσοδο.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΠΕΡΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ

ΑΡΘΡΟ 12ο

Στη Γενική Συνέλευση ανήκει η ανώτερη διοίκηση της Ενώσεως. Τα μέλη του Συλλόγου συνέρχονται σε τακτικές και έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις.

ΑΡΘΡΟ 13ο

Η τακτική Συνέλευση των μελών συνέρχεται κάθε δύο χρόνια, μετά από πρόσκληση του Δ. Σ.. Κατ’ αυτήν το Δ.Σ. υποβάλλει τον απολογισμό της διαχειρίσεως του κατά την λήξασα θητεία του, σαν λογοδοσία της εν γένει δράσεως του. Η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται αφού λάβει γνώση και της εκθέσεως των ελεγκτών.
Η Γενική Συνέλευση συζητεί και αποφασίζει πάνω σε κάθε θέμα που περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη από το Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 14ο

Κάθε δύο χρόνια κατά την Γενική Συνέλευση, και αφού αυτή λάβει γνώση της εκθέσεως των ελεγκτών, διενεργούνται από τριμελή εφορευτική επιτροπή, η οποία καθορίζεται από την Γενική Συνέλευση, οι εκλογές του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και των τριών ελεγκτών.
Η εκλογή διενεργείται με μυστική ψηφοφορία και από ψηφοδέλτια ή πίνακες με τα ονόματα των εκλεξίμων. Στα παραπάνω ψηφοδέλτια αναγράφονται με αλφαβητική σειρά τα ονόματα των υποψηφίων, οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να δηλώσουν την υποψηφιότητα τους στη Γραμματεία της Ενώσεως 10 ημέρες πριν τις αρχαιρεσίες.
Αφού τελειώσει η ψηφοφορία, γίνεται η διαλογή των ψήφων από την εφορευτική επιτροπή και συντάσσεται το πρωτόκολλο των αποτελεσμάτων, που υπογράφεται απ’ αυτήν. Εκλέγονται κατά σειρά οι 15 (δεκαπέντε) πρώτοι που συγκέντρωσαν τους περισσότερους σταυρούς προτιμήσεως. Οι υπόλοιποι αποτελούν κατά σειρά προτιμήσεως τον κατάλογο των επιλαχόντων.

ΑΡΘΡΟ 15ο

Οι κενούμενες θέσεις του Δ.Σ. συμπληρώνονται από τον κατάλογο των επιλαχόντων κατά την παραπάνω σειρά.

ΑΡΘΡΟ 16ο

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, όταν είναι παρόντες σ’ αυτή το ½ των ταμειακώς εντάξει μελών. Εάν δεν υπάρχει απαρτία, η Συνέλευση καλείται και πάλι μέσα σε οκτώ ημέρες, οπότε θεωρείται σε-απαρτία οσαδήποτε μέλη και αν παρίστανται. Μέλη τα οποία καθυστερούν την συνδρομή του τρέχοντος έτους, αποκλείονται αυτοδικαίως των Συνελεύσεων.

ΑΡΘΡΟ 17ο

Στις Συνελεύσεις προεδρεύει ο Πρόεδρος της Ενώσεως, χρέη δε γραμματέως εκτελεί ο Γενικός Γραμματέας.
Οι αποφάσεις της Συνελεύσεως παίρνονται με πλειοψηφία 50%+1 των παρόντων μελών, εκτός αν πρόκειται για αποφάσεις για τροποποίηση του Καταστατικού, οπότε ισχύουν όσα αναφέρονται στο άρθρο 28.

ΑΡΘΡΟ 18ο

Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται όταν κρίνει τούτο αναγκαίο το Δ, Σ. ή όταν το (1/20) των ταμειακώς εντάξει μελών ζητήσει αυτό εγγράφως για ορισμένα θέματα. Κατ’ αυτήν δε κανένα άλλο θέμα δεν συζητείται, εκτός από εκείνα για τα οποία συγκλήθηκε η Συνέλευση.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ E΄

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ

ΑΡΘΡΟ 19ο

Η Ένωση διοικείται από 15μελές Συμβούλιο, το οποίο εκλέγεται από τακτική Γενική Συνέλευση των μελών που έχουν ψήφο με μυστική ψηφοφορία, όπως ορίζεται στο άρθρο 14. Το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να συνεδριάσει (8) ημέρες το αργότερο από την ημέρα της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, συγκαλούμενο γι’ αυτό από τον πλειοψηφίσαντα στις εκλογές Σύμβουλο, με σκοπό να εκλέξει Πρόεδρο, Α΄ και Β΄ Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα, Ταμία, Α΄ και Β΄ Ειδικό Γραμματέα με μυστική ψηφοφορία και κατ’ απόλυτη πλειοψηφία.

ΑΡΘΡΟ 20ο

Το Δ.Σ. συνεδριάζει μία φορά το μήνα υποχρεωτικά, και μάλιστα κάθε πρώτη εβδομάδα του μήνα σε μέρα που ορίζει το ίδιο το Δ.Σ. από πριν. Είναι δε δυνατόν να συγκληθή και πιο συχνά από τον Πρόεδρο κατά την κρίση του ή μετά από έγγραφη αίτηση τεσσάρων μελών του Δ.Σ.. Οι συνεδριάσεις του Δ.Σ. γίνονται στα γραφεία της Ενώσεως στο Λεόντειο Λύκειο Πατησίων και στο Λεόντειο Λύκειο Νέας Σμύρνης εναλλάξ. Μέλος του Δ.Σ. που απουσίασε χωρίς δικαιολογία και σοβαρή αιτία από τρεις συνεχείς συνεδριάσεις, θεωρείται παραιτημένο και αντικαθίσταται από τον κατά σειρά επιλαχόντα.

ΑΡΘΡΟ 21ο

Το Δ.Σ. θεωρείται ότι είναι σε απαρτία, όταν παρίστανται εννέα τουλάχιστον μέλη του. Οι αποφάσεις του παίρνονται με πλειοψηφία, σε περίπτωση δε ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. καταχωρούνται σε βιβλίο πρακτικών του Δ.Σ. και υπογράφονται από όλα τα μέλη που παρευρέθησαν στη συνεδρίαση.

ΑΡΘΡΟ 22ο

Σε περίπτωση παραιτήσεως ενός μέλους του Δ.Σ.. καλείται για αναπλήρωσή του το κατά σειράν επιλαχόν, που προέρχεται από το ίδιο ψηφοδέλτιο ή πίνακα με το μέλος που παραιτήθηκε.

ΑΡΘΡΟ 23ο

Δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση το Δ.Σ. καλεί τους τρεις ελεγκτές που εκλέχθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13, για έλεγχο της διαχειρίσεως της Ενώσεως κατά την διάρκεια της θητείας του Δ.Σ. που έληξε, καθώς και επαλήθευση του υποβαλλομένου απολογισμού. Το πόρισμα του ελέγχου τους οι ελεγκτές υποβάλλουν με έκθεση τους στη Γενική Συνέλευση. Εάν ένας από τους τρεις ελεγκτές παραιτηθή, οι υπόλοιποι εκλέγουν τον αντικαταστάτη του μεταξύ των μελών του Συλλόγου που δεν μετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 24ο

α. Καθήκοντα Προέδρου
Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί την Ένωση σε όλες τις υποθέσεις της και μπροστά σε κάθε αρχή και εξουσία, συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο, διευθύνει τις συνεδριάσεις αυτού και των Γενικών Συνελεύσεων και υπογράφει μαζί με τον Γενικό Γραμματέα όλα τα έγγραφα πληρωμής, μαζί δε με τον Ταμία τις αποδείξεις εισπράξεως.

β. Καθήκοντα Αντιπροέδρων
Όταν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται, τον αναπληροί σε όλα του τα καθήκοντα και τα δικαιώματα ο Α΄ Αντιπρόεδρος, ο οποίος είναι επικεφαλής του πολιτιστικού τμήματος. Σε περίπτωση δε που και ο Α΄ Αντιπρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις του Προέδρου αναλαμβάνει πλήρως ο Β΄ Αντιπρόεδρος, που είναι επικεφαλής του αθλητικού τμήματος ως Γενικός Αρχηγός.

γ. Καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Ο Γενικός Γραμματέας τηρεί το μητρώο των μελών, φυλάει την σφραγίδα και τα αρχεία της Ενώσεως, διεξάγει την αλληλογραφία της, συντάσσει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και των Γενικών Συνελεύσεων και συνυπογράφει με τον Πρόεδρο όλα τα απαραίτητα έγγραφα. Τον Γενικό Γραμματέα βοηθούν στο έργο του ο Α’ Ειδικός Γραμματέας του-πολιτιστικού τμήματος και ο Β΄ Ειδικός Γραμματέας του αθλητικού τμήματος, οι οποίοι και τον αναπληρούν σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος.

ΑΡΘΡΟ 25ο

Καθήκοντα Ταμία
Ο Ταμίας επιμελείται των οικονομικών ζητημάτων της Ενώσεως, υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο τις αποδείξεις εισπράξεως και τηρεί τα βιβλία της διαχειρίσεως του. για την οποία ευθύνεται προσωπικά. Στο τέλος κάθε μήνα παρουσιάζει στο Δ.Σ. κατάσταση ταμείου, δεκαπέντε δε ημέρες τουλάχιστον πριν από την Γενική Συνέλευση υποβάλλει στο Δ.Σ. και στους Ελεγκτές τον απολογισμό της διαχειρίσεως του στο χρονικό διάστημα που διέρρευσε. Επιμελείται την έγκαιρη είσπραξη κάθε οφειλής προς την Ένωση. Είναι δε δυνατόν να κάνει τις εισπράξεις με εισπράκτορα, που ορίζεται από το Δ.Σ. που καθορίζει και την αμοιβή του. Όταν ο Ταμίας απουσιάζει ή κωλύεται, τον αναπληρώνει μέλος του Δ.Σ. υποδεικνυόμενο μετά από απόφαση του.
Ο Ταμίας οφείλει να τηρεί τουλάχιστον βιβλίο εισπράξεων και πληρωμών, καθώς και βιβλίο της κινητής και ακινήτου περιουσίας της Ενώσεως. Τα παραπάνω βιβλία, πριν από την χρησιμοποίηση τους. πρέπει να είναι αριθμημένα και θεωρημένα από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 26ο

Όταν στα χέρια του Ταμία της Ενώσεως υπάρχουν μετρητά που υπερβαίνουν το ποσόν των πενήντα χιλιάδων (50.000) δραχμών, τούτος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει το επιπλέον ποσόν σε μία από τις ανεγνωρισμένες αθηναϊκές Τράπεζες υπ’ ευθύνη του, από την οποία και μπορεί να αναληφθή με τις υπογραφές του Προέδρου, ή του Γενικού Γραμματέα, και του Ταμία.

ΑΡΘΡΟ 27ο

Καμία δαπάνη δεν γίνεται αν δεν υπάρχει σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 28ο

Η διάλυση της Ενώσεως και η τροποποίηση του Καταστατικού αποφασίζονται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων των παρόντων μελών σε Γενική Συνέλευση, η οποία συγκαλείται ειδικά για τον σκοπό αυτό και η οποία απαρτίζεται από το μισό τουλάχιστον των μελών που έχουν ψήφο.

ΑΡΘΡΟ 29ο

Σε περίπτωση διαλύσεως της Ενώσεως το μεν αρχείο της κατατίθεται στη Διεύθυνση ενός των Λεοντείων Λυκείων, η δε περιουσία της διατίθεται για κοινωφελή σκοπό, που καθορίζεται από την Γενική Συνέλευση που αποφάσισε την διάλυση.

ΑΡΘΡΟ 30ο

Κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται από το Καταστατικό αυτό, λύνεται κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τους κείμενους νόμους. Τα δεσμευτικά υποχρεωτικά άρθρα της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας «Περί εξωσχολικού αθλητισμού» κατισχύουν των παρόντων άρθρων.

Αθήνα 16 Ιουνίου 1986

Ο Πρόεδρος
Λυμπέρης Δημήτριος

Ο Γενικός Γραμματέας
Σωτηρούδης Απόστολος