Υποτροφίες

Η Ενωση Αποφοίτων τα προηγούμενα χρόνια είχε διασφαλίσει 6 χορηγίες των 3.000Ε από ιδίους πόρους αλλά και από χορηγίες των ομίλων Συγγελίδη και Υγεία . Την περίοδο 2014-2015 το Ιδρυμα ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ έδωσε στον συν Απόφοιτο Νακούδη Κωσταντίνο υποτροφία 4-ετους διάρκειας για προπτυχιακές σπουδές στη Ναυτιλία.

Παράλληλα για την περίοδο 2015-2016 προκύρηξε μια σειρά υποτροφιών για προπτυχιακές σπουδές που τα αποτελέσματά τους θα ανακοινωθούν κατόπιν συμφωνίας με την Ενωση Αποφοίτων την ημέρα της τελετής Αποφοίτησης.

Η Ενωση Αποφοίτων συνεργάσθηκε με την Ελληνοαμερικάνικη Ενωση και το Αμερικάνικο Πανεπιστήμιο και διασφάλισε μια σειρά από υποτροφίες-/ εκπτώσεις για τα σπουδάζοντα μέλη της

propontis1

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΛΕΟΝΤΕΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΤΗΣΙΩΝ
ΚΑΙ ΛΕΟΝΤΕΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016
ΠΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΑΛΛ

Ο απόφοιτος του ΛΛΠ κύριος Δ. Διαμαντίδης και το Ίδρυμα Προποντίς που αποτελούν τους βασικούς συντελεστές της ίδρυσης του Μουσείου της Λεοντείου επιθυμούν για τη φετινή χρονιά να δοθούν υποτροφίες σε απόφοιτους του ΛΛΠ και ΛΛΝΣ
A. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1. Υποψήφιοι μπορούν να είναι όλοι οι απόφοιτοι και οι απόφοιτες του Λεοντείου Λυκείου Πατησίων και Λεοντείου Λυκείου Νέας Σμύρνης που είναι μέλη της ΕΑΛΛ και ανεξαρτήτως της βαθμολογίας αποφοίτησης.
2. Οι υποψήφιοι θα είναι αποφοιτήσαντες το 2015 ή του προηγούμενου έτους αν πρόκειται για σπουδές στο εξωτερικό.
3. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου / διπλώματος ξένης γλώσσας, τουλάχιστον επιπέδου DELF 1, FCE (επίπεδο Β2).
4. Η Επιτροπή αξιολόγησης διατηρεί το δικαίωμα να μην εγκρίνει τη χορήγηση υποτροφίας, αν διαπιστωθεί – έστω και εκ των υστέρων – ότι δεν συντρέχουν οι τυπικές προϋποθέσεις υποψηφιότητας.

Β. ΑΙΤΗΣΗ ΜΕ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ -ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν έως και την 29 Ιανουαρίου 2016, ειδική αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα υποτροφιών η οποία θα βρίσκεται στις Γραμματείες των Λεοντείων Λυκείων.
Η αίτηση θα κατατίθεται στις Γραμματείες των Λεοντείων Λυκείων.
Οι υποψήφιοι, μαζί με την αίτηση, οφείλουν να καταθέτουν τα ακόλουθα:
1. Απολυτήριο Λυκείου όπου θα αναγράφεται ο χαρακτηρισμός και ο τελικός βαθμός.
2. Συμπληρωμένη αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα υποτροφιών η οποία θα χορηγείται από τις γραμματείες των Λεοντείων Λυκείων.
3. Έγχρωμη Φωτογραφία.
4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, νόμιμα κυρωμένη για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια Αρχή, ότι ο υποψήφιος δεν χρηματοδοτείται η δεν θα χρηματοδοτηθεί για τον ίδιο σκοπό από άλλο ευρωπαϊκό, διεθνές ή εθνικό πρόγραμμα ή Ίδρυμα εκτός εάν πρόκειται για χρηματικό βραβείο ή έπαινο που συνοδεύεται από κάποιο χρηματικό ποσό και χορηγείται άπαξ.

5. Δικαιολογητικά που λαμβάνονται υπ’όψιν κατά τη διαδικασία αξιολόγησης , όπως:
α. Προκειμένου περί τέκνων πολυτέκνων οικογενειών, επίσημο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
β. Προκειμένου περί ΑμεΑ, πιστοποιητικό Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής με αναγραφή του ποσοστού αναπηρίας (67% και άνω).
γ. Εκκαθαριστικό Σημείωμα «οικονομικού έτους 2015» της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας.
δ. Κάθε άλλο πρόσφορο, κατά τη κρίση του υποψηφίου, στοιχείο το οποίο μπορεί να υποστηρίξει την αίτησή του (πχ βιογραφικό) ,συμμετοχή σε ομάδες πολιτισμού, σε προγράμματα ανταλλαγών, σε προγράμματα Ηνωμένων Εθνών. κ.α.

Γ. ΤΟΜΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
Για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 θα γίνουν δεκτές αιτήσεις για τους παρακάτω κλάδους προπτυχιακών σπουδών που αφορούν την Ελλάδα ή το Εξωτερικό:

Οικονομικές Σπουδές (Οικονομικά, Διοίκηση επιχειρήσεων , Ναυτιλιακά).
Πολυτεχνικές Σχολές με έμφαση στη Ναυπηγική, Ναυτική Μηχανολογία, Ηλεκτρολογία.
Νομική.
Θετικές Επιστήμες (Μαθηματικά, Φυσική, Πληροφορική).

Δ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Κριτήρια επιλογής.
α. Βαθμός Απολυτηρίου
β. Κοινωνικά κριτήρια
1. Παιδιά πολύτεκνων οικογενειών
2. Μονογονεϊκές οικογένειες,
γ. Οικονομικά κριτήρια
δ. Σε περίπτωση αναπηρίας πάνω από 67%
ε. Προσωπική συνέντευξη
Ένσταση για οποιοδήποτε θέμα επί της διαδικασίας και των αποτελεσμάτων επιλογής δεν γίνεται παραδεκτή.

Ε. ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ
Για κάθε υποτροφία συστήνεται ειδική τριμελής Επιτροπή αξιολόγησης. Ρόλος της Επιτροπής αυτής είναι να συγκεντρώνει τα δικαιολογητικά, να εξετάζει τους φακέλους και τις υποβαλλόμενες αιτήσεις ,να οργανώνει τις συνεντεύξεις των υποψηφίων και να εισηγείται την χορήγηση της υποτροφίας στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος «Προποντίς».

ΣΤ. ΟΡΟΙ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ
Η διάρκεια της υποτροφίας δεν μπορεί να ξεπεράσει την ελάχιστη διάρκεια σπουδών που ορίζεται μέσω του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος φοίτησης του υποτρόφου και ορίζεται κατ’ αρχήν ετήσια.
Η ανανέωσή της θα εξαρτάται από την πρόοδο σπουδών του υποτρόφου και σύμφωνα με την αναλυτική βαθμολογία που θα κατατίθεται στην Γραμματεία του Ιδρύματος Προποντίς στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού έτους από τον υπότροφο.