Η παρούσα ιστοσελίδα, αποτελεί την επίσημη διαδικτυακή πύλη του Σωματείου με την επωνυμία «Ένωση Αποφοίτων Λεοντείου Λυκείου» (Ε.Α.Λ.Λ.) και με ηλεκτρονική διεύθυνση διαδικτύου www.eall.gr, και είναι επίσημα κατοχυρωμένη, όπως προκύπτει από το υπό στοιχεία ………………………….. και υπ’ αύξοντα αριθμό πρωτοκόλλου …………………… Μητρώο Ονομάτων Internet (domain name), στο Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (I.T.E). 1. Βασικοί όροι χρήσης της ιστοσελίδας Πριν από την επίσκεψη, ή / και τη χρήση των επί μέρους σελίδων και των υπηρεσιών της ανωτέρω ιστοσελίδας, έκαστος επισκέπτης / χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους κατωτέρω όρους. Σε περίπτωση, που δεν συμφωνεί, τότε οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου της ιστοσελίδας, καθ’ οιοδήποτε τρόπο. 2. Αντικείμενο όρων χρήσης Οι παρόντες όροι χρήσης διέπουν τη χρήση της ιστοσελίδας και όλων των εφαρμογών, στοιχείων λογισμικού και υπηρεσιών (συγκεντρωτικά αναφερόμενες ως “Υπηρεσίες”), που διατίθενται στην ιστοσελίδα, με την εξαίρεση της περίπτωσης, όπου οι εν λόγω Υπηρεσίες αποτελούν το αντικείμενο ιδιαίτερου συμφωνητικού. Ειδικοί όροι ή συμφωνίες ενδέχεται να έχουν εφαρμογή στη χρήση ορισμένων Υπηρεσιών και άλλων στοιχείων που παρέχονται στους επισκέπτες / χρήστες της ιστοσελίδας (“Συμφωνητικό Υπηρεσιών”). Κάθε τέτοιο Συμφωνητικό Υπηρεσιών συνοδεύει τις σχετικές Υπηρεσίες, ή αναφέρεται σε συσχετισμό με αυτές, ή μέσω μιας υπερσύνδεσης, που συνδέεται με τις σχετικές Υπηρεσίες. 3. Αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας Με την κατ’ οιονδήποτε τρόπο χρήση της παρούσας ιστοσελίδας, ρητά συνομολογείται, ότι ο επισκέπτης / χρήστης παραχωρεί την συναίνεση του για τους παρόντες όρους χρήσης, που ισχύουν τόσο για το σύνολο του περιεχομένου, όσο και για όλες τις επιμέρους σελίδες, τα γραφικά, τις εικόνες, τις φωτογραφίες και τα αρχεία, που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα αυτή και τους οποίους όρους αποδέχεται ανεπιφύλακτα στο σύνολο τους, χωρίς να απαιτείται κάποιος άλλος έγγραφος ή προφορικός τύπος. Σε κάθε περίπτωση, ο επισκέπτης / χρήστης έχει τη δυνατότητα να εκτυπώσει, ή να αποθηκεύσει τους παρόντες όρους χρήσης της ιστοσελίδας στον υπολογιστή του. 4. Τροποποιήσεις της ιστοσελίδας Ο επισκέπτης / χρήστης οφείλει κατά καιρούς να ελέγχει το περιεχόμενο της συγκεκριμένης ιστοσελίδας και των επιμέρους σελίδων της για ενδεχόμενες τροποποιήσεις. Σε κάθε περίπτωση όμως, εφόσον εξακολουθεί να χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα, ακόμη και μετά τις όποιες τροποποιήσεις, που έχουν επέλθει σ’ αυτήν, σημαίνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους αυτούς, κατά τα ανωτέρω. Κάθε στοιχείο της ιστοσελίδας μπορεί να τροποποιηθεί, να συμπληρωθεί, να διαγραφεί, ή να ενημερωθεί χωρίς προειδοποίηση, κατά την απόλυτη κρίση της «Ένωσης Αποφοίτων Λεοντείου Λυκείου» (Ε.Α.Λ.Λ.). Η «Ένωση Αποφοίτων Λεοντείου Λυκείου» (Ε.Α.Λ.Λ.) μπορεί επίσης να αλλάξει τις αμοιβές, ή να ορίσει αμοιβές για προϊόντα και υπηρεσίες, που παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας, οποιαδήποτε στιγμή και κατά την απόλυτη κρίση της. Η «Ένωση Αποφοίτων Λεοντείου Λυκείου» (Ε.Α.Λ.Λ.) δικαιούται να θεσπίζει, ή να αλλάζει κατά την απόλυτη κρίση της, οποιαδήποτε στιγμή, γενικές πρακτικές και όρια, που αφορούν άλλα προϊόντα και υπηρεσίες της «Ένωσης Αποφοίτων Λεοντείου Λυκείου» (Ε.Α.Λ.Λ.). 5. Τροποποιήσεις των όρων χρήσης της ιστοσελίδας Η «Ένωση Αποφοίτων Λεοντείου Λυκείου» (Ε.Α.Λ.Λ.) δικαιούται να αναθεωρεί και να ενημερώνει τους παρόντες όρους χρήσης οποιαδήποτε στιγμή. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της παρούσας σύμβασης – συμφωνίας, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή. Η από μέρους του επισκέπτη / χρήστη συνέχιση της χρήσης της ιστοσελίδας, μετά την πραγματοποίηση οποιασδήποτε αλλαγής σε αυτούς τους όρους χρήσης, σημαίνει ότι αποδέχεται αυτές τις αλλαγές. 6. Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας Το σύνολο του περιεχόμενου της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων, ιδιαίτερα και ενδεικτικά : α) του domain name, β) των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτής της ιστοσελίδας, γ) των εικόνων και φωτογραφιών, δ) των γραφικών, ε) των κειμένων και σχεδίων, αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών της «Ένωσης Αποφοίτων Λεοντείου Λυκείου» (Ε.Α.Λ.Λ.), και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και γενικότερα των διεθνών συμβάσεων, πλην των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων). Επομένως, το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, είτε στο σύνολο του, είτε σε τμήμα αυτού, κατά τα ανωτέρω, δεν δύναται να αποτελέσει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης, ή να «φορτωθεί», να μεταδοθεί, ή να διανεμηθεί με οποιοδήποτε τρόπο. Εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό Η/Υ (ηλεκτρονικό υπολογιστή) για προσωπική και όχι δημόσια, ή εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής τους από την ιστοσελίδα της «Ένωσης Αποφοίτων Λεοντείου Λυκείου» (Ε.Α.Λ.Λ.), και με τρόπο που να μη θίγονται σε κανένα βαθμό τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. 7. Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας τρίτων Τα λοιπά προϊόντα, ή υπηρεσίες, που αναφέρονται στις επιμέρους ηλεκτρονικές σελίδες της παρούσας ιστοσελίδας και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη και το αντίστοιχο δικαίωμα. Σε κάθε περίπτωση, η «Ένωση Αποφοίτων Λεοντείου Λυκείου» δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για την, καθ’ οιοδήποτε τρόπο, αθέμιτη, καταχρηστική, ή παράνομη χρήση από τον φερόμενο, ως κύριο, ή κάτοχο των δικαιωμάτων αυτών. 8. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων – Γενικό Νομικό πλαίσιο Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη / χρήστη των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας υπόκειται στους όρους της παρούσας σύμβασης, καθώς και στις σχετικές διατάξεις του ν. 2472/1997 για την «προστασία του ατόμου από την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα», όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000 και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ) και όπως έχει τροποποιηθεί με το ν. 3471/2006 περί «προστασίας προσωπικών δεδομένων και ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες». Σύμφωνα με το άρθρο 7Α, εδάφιο 1, περίπτωση γ’ του ν. 2472/1997, ο υπεύθυνος επεξεργασίας απαλλάσσεται από την υποχρέωση γνωστοποίησης του άρθρου 6 και από την υποχρέωση λήψης άδειας του άρθρου 7 του ανωτέρω νόμου, όταν η επεξεργασία γίνεται από σωματεία, εταιρείες, ενώσεις προσώπων και πολιτικά κόμματα και αφορά δεδομένα των μελών ή εταιρειών τους, εφόσον αυτοί έχουν δώσει την συγκατάθεσή τους και τα δεδομένα δεν διαβιβάζονται, ούτε κοινοποιούνται σε τρίτους. Δεν λογίζονται τρίτοι τα μέλη ή εταίροι, εφόσον η διαβίβαση γίνεται προς αυτούς, για τους σκοπούς των ως άνω νομικών προσώπων ή ενώσεων, ούτε τα δικαστήρια και οι δημόσιες αρχές, εφόσον τη διαβίβαση επιβάλλει νόμος ή δικαστική απόφαση. Οι συνδρομητές – χρήστες ενημερώνονται, με πρόσφορο και σαφή τρόπο και ατελώς, για τους σκοπούς των εντύπων ή ηλεκτρονικών καταλόγων συνδρομητών, οι οποίοι διατίθενται στο κοινό, ή μπορεί να αποκτηθούν μέσω υπηρεσιών πληροφοριών καταλόγων, στους οποίους μπορεί να περιλαμβάνονται προσωπικά δεδομένα τους. Οι συνδρομητές – χρήστες ενημερώνονται, επίσης, για κάθε περαιτέρω δυνατότητα χρήσης, που βασίζεται σε λειτουργίες αναζήτησης ενσωματωμένες σε ηλεκτρονικές εκδόσεις των καταλόγων. Η ενημέρωση γίνεται πριν τα δεδομένα περιληφθούν στον κατάλογο ( άρθρο 10, εδάφιο 1 του ν. 3471/2006). Οι παρόντες όροι διατυπώνονται, λαμβανομένων υπόψη τόσο της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας και ειδικότερα της διαδικτυακής επικοινωνίας και του Internet, όσο και του υπάρχοντος – αν και μη πλήρως ανεπτυγμένου – πλέγματος νομικών ρυθμίσεων σχετικά με τα ζητήματα αυτά. Σε αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτε ενδεχόμενη μελλοντική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο της παρούσας σύμβασης. Σε κάθε περίπτωση, η Ένωση Αποφοίτων Λεοντείου Λυκείου διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων, κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών / χρηστών και μέσα στο υπάρχον, ή / και στο μελλοντικό νομικό πλαίσιο. Εάν κάποιος επισκέπτης / χρήστης διαφωνεί, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων, που προβλέπονται στην παρούσα σύμβαση, οφείλει να απέχει από τη χρησιμοποίηση των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας. 9. Προσωπικά Δεδομένα – Στοιχεία Μέλους της Ένωσης Αποφοίτων Ειδικότερα, όσον αφορά τα προσωπικά στοιχεία, που καταχωρεί έκαστος χρήστης της ιστοσελίδας, ως μέλος της «Ένωσης Αποφοίτων Λεοντείου Λυκείου» (Ε.Α.Λ.Λ.) και προκειμένου να δημιουργήσει (ανοίξει) λογαριασμό στην ιστοσελίδα λαμβάνοντας μοναδικό όνομα χρήστη (username) και κωδικό ασφαλείας (password), αφενός η «’Ένωση» δηλώνει και αφετέρου ο χρήστης αποδέχεται (εγκρίνοντας το σχετικό χωρίο στην καταχώρηση των προσωπικών του στοιχείων) ότι τα δεδομένα αυτά καταχωρούνται στη βάση δεδομένων της ιστοσελίδας. Επιπρόσθετα κάθε χρήστης έχει τη δυνατότητα να επιλέξει, ποιά από τα στοιχεία αυτά επιθυμεί να φαίνονται στην ιστοσελίδα, ώστε ο οποιοσδήποτε εγγεγραμμένος χρήστης να μπορεί να λάβει γνώση αυτών και στο βαθμό, που έχει επιτρέψει ο ενδιαφερόμενος. Τα στοιχεία, που καταχωρεί το εγγεγραμμένο μέλος στο σύνολο τους (και ανεξαρτήτως του βαθμού που καθίστανται ορατά στην Ιστοσελίδα), ενημερώνουν αυτόματα την βάση δεδομένων της «Ένωσης Αποφοίτων Λεοντείου Λυκείου» (Ε.Α.Λ.Λ.). Η χρήση των στοιχείων κάθε μέλους / χρήστη, που βρίσκονται στη βάση δεδομένων της Ε.Α.Λ.Λ. είναι πάντα σύμφωνη με τους καταστατικούς σκοπούς της Ένωσης και μόνο, με αποκλειστικό σκοπό τη βελτίωση επικοινωνίας μεταξύ των μελών της Ένωσης και ενημέρωσης τους για τα δρώμενα της Ένωσης. Περαιτέρω, κάθε χρήστης αποδέχεται ότι στο πλαίσιο αλληλεπίδρασης των βάσεων δεδομένων της Ε.Α.Λ.Λ. και όλων των Εκπαιδευτηρίων, απόφοιτοι των οποίων, σύμφωνα με το καταστατικό της Ένωσης, έχουν δικαίωμα εγγραφής στην Ε.Α.Λ.Λ., η καταχώρηση των στοιχείων δύναται να ενημερώσει αυτόματα τη βάση δεδομένων των ανωτέρω Εκπαιδευτηρίων (και αντίστροφα). 10. Στοιχεία Πιστωτικής Κάρτας – Προσωπικά στοιχεία χρήστη Η χρήση από τον επισκέπτη / χρήστη Πιστωτικής Κάρτας, σε όποια περίπτωση αυτή ήθελε ζητηθεί, ειδικότερα για την εξόφληση υπηρεσιών / συνδρομών της Ένωσης και της ιστοσελίδας, χρεώνεται μόνο για μία φορά και μόνο για τη συγκεκριμένη συναλλαγή. Τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας δεν αρχειοθετούνται κατ’ ουδένα τρόπο και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για κανέναν άλλο σκοπό. Συνοπτικά και σε γενικές γραμμές οι υπηρεσίες αυτές παρουσιάζουν τον εξής τρόπο λειτουργίας: Η υπηρεσία παρέχει ένα κουμπί εισόδου μέσω του οποίου ο επισκέπτης / χρήστης ταυτοποιείται ως εγγεγραμμένο μέλος και καταλήγει σε μία σελίδα με τις λεπτομέρειες χρέωσης για την υπηρεσία ή το προϊόν που έχει επιλέξει. Αφού επιβεβαιώσει ότι επιθυμεί να ολοκληρώσει την αγορά, η συναλλαγή πραγματοποιείται και η υπηρεσία ενημερώνει την τράπεζα για την μεταφορά των χρημάτων. O επισκέπτης / χρήστης έχει την υποχρέωση να τηρεί τους εκάστοτε κανόνες ασφαλείας για συναλλαγές στο διαδίκτυο, όπως του γνωστοποιούνται από την Τράπεζα, με την οποία συνεργάζεται, είτε με επιστολή, είτε μέσω των λογαριασμών του. Σε κάθε περίπτωση ο επισκέπτης / χρήστης του διαδικτυακού τόπου αναγνωρίζει ότι η υποβολή των κωδικών του (email και Κωδικός) κατά τη σύνδεσή του με την υπηρεσία ηλεκτρονικών πληρωμών του διαδικτυακού τόπου, πιστοποιεί την ταυτότητά του και υποχρεούται, για την προσωπική του ασφάλεια, να ενεργεί με τη δέουσα επιμέλεια, λαμβάνοντας τα αναγκαία μέτρα ασφάλειας για να αποτρέπει την παράνομη χρήση των κωδικών του από τρίτα εξουσιοδοτημένα ή μη πρόσωπα, να φυλάσσει μυστικούς και να μην γνωστοποιεί τους προσωπικούς κωδικούς του σε τρίτους και γενικά να μεριμνά για τη μη διαρροή τους. Ο επισκέπτης / χρήστης του διαδικτυακού τόπου, ως κάτοχος των εν λόγω κωδικών, είναι αποκλειστικά υπεύθυνος και φέρει τον κίνδυνο κάθε ζημίας δικής του ή της Τράπεζας από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση τρίτου με οποιονδήποτε τρόπο στους κωδικούς του. 11. Cookies Η παρούσα ιστοσελίδα δύναται να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη / χρήστη ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων της ιστοσελίδας. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου, που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη / χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται κατ’ εξοχήν για την διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη / χρήστη, όσον αφορά τη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών της ιστοσελίδας, για στατιστικούς ή διαφημιστικούς λόγους, προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες της ιστοσελίδας είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς, ή γενικότερα για λόγους marketing . Ο επισκέπτης / χρήστης της ιστοσελίδας μπορεί να ρυθμίσει τον διακομιστή του κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της ιστοσελίδας, ή να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης / χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων της ιστοσελίδας δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές. 12. «Σύνδεσμοι» (links) προς άλλες ιστοσελίδες (sites) Η Ένωση Αποφοίτων Λεοντείου Λυκείου» (Ε.Α.Λ.Λ.) με την παρούσα ιστοσελίδα δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων web sites και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω «δεσμών», hyperlinks ή διαφημιστικών banners. Συνεπώς για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη / χρήση τους, ο επισκέπτης / χρήστης οφείλει να απευθύνεται απευθείας στα αντίστοιχα web sites και σελίδες, τα οποία και φέρουν τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Η παρούσα ιστοσελίδα σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των web sites και των σελίδων, στα οποία παραπέμπει, ή ότι συνδέεται με αυτά, κατά οποιοδήποτε άλλο τρόπο. 13. Αποκλεισμός συμβουλών Οτιδήποτε παρέχεται στους χρήστες / επισκέπτες μέσω της παρούσας ιστοσελίδας δεν αποτελεί, σε καμία περίπτωση, ευθέως ή εμμέσως, παρότρυνση, συμβουλή ή προτροπή για τη διενέργεια οποιαδήποτε πράξης ή παράλειψης, αλλά εναπόκειται στη διακριτική και αποκλειστική ευχέρεια των χρηστών / επισκεπτών να αξιολογήσουν ό,τι τους παρέχεται και να ενεργήσουν βασιζόμενοι στην ιδιωτική τους βούληση, αποκλειόμενης οιασδήποτε ευθύνης της «Ένωσης Αποφοίτων Λεοντείου Λυκείου» (Ε.Α.Λ.Λ.). 14. Συνομιλίες – Μηνύματα Η ιστοσελίδα διατηρεί χώρους παροχής υπηρεσιών συνομιλιών (υπό την μορφή αποστολής γραπτού μηνύματος στο εγγεγραμμένο μέλος) στο Internet, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους, που έκαστο μέλος καθορίζει. Οι επισκέπτες / χρήστες των σχετικών υπηρεσιών οφείλουν να τηρούν τους κανόνες καλής συμπεριφοράς και ευπρέπειας, σύμφωνα με τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη και τους νόμους, τον κώδικα συμπεριφοράς χρηστών Internet (Netiquette) και ειδικότερα να μην προβαίνουν σε κακόβουλες, παράνομες ή ανήθικες διατυπώσεις. Η «Ένωση Αποφοίτων Λεοντείου Λυκείου» (Ε.Α.Λ.Λ.), δια της παρούσας ιστοσελίδας, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί, ότι αποδέχεται ή ενστερνίζεται, κατά οιονδήποτε τρόπο, τις εκφραζόμενες σε αυτούς τους χώρους προσωπικές ιδέες ή αντιλήψεις. Οι επισκέπτες / χρήστες των σχετικών υπηρεσιών διατηρούν το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας στις απόψεις τους. Η διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει ή να αποβάλλει κάποιο επισκέπτη / χρήστη από τις σχετικές υπηρεσίες, σε κάθε περίπτωση που αυτός παραβιάζει τους ανωτέρω όρους. 15. Ψηφοφορίες Η ιστοσελίδα δύναται να παρέχει στους επισκέπτες / χρήστες των υπηρεσιών της τη δυνατότητα ψηφοφορίας πάνω σε επίκαιρα ζητήματα, τα οποία διατυπώνει με τη μορφή ερωτημάτων. Οι απαντήσεις των ψηφοφόρων καταγράφονται, αναλύονται και σχολιάζονται από την ιστοσελίδα για την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τις θέσεις της κοινής γνώμης σε σχέση με το συγκεκριμένο θέμα, που τίθεται για ψηφοφορία. Η «Ένωση Αποφοίτων Λεοντείου Λυκείου» (Ε.Α.Λ.Λ.) διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα συλλογής και εκμετάλλευσης των στοιχείων αυτών και τα πορίσματα στα οποία οδηγείται αποτελούν πνευματική της ιδιοκτησία. Μέσω της ιστοσελίδας καθορίζει τους ειδικότερους όρους για τη συμμετοχή στην ψηφοφορία και σε κάθε περίπτωση διατηρεί το δικαίωμα διακοπής της ψηφοφορίας. 16. Περιορισμός ευθύνης της «Ένωσης Αποφοίτων Λεοντείου Λυκείου» (Ε.Α.Λ.Λ.) Υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, η «Ένωση Αποφοίτων Λεοντείου Λυκείου» (Ε.Α.Λ.Λ.) δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων της ιστοσελίδας στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων του παρόντος. Τα περιεχόμενα της ιστοσελίδας παρέχονται «όπως ακριβώς είναι», χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιοδήποτε τρόπο. Στο μέγιστο βαθμό και σύμφωνα με το νόμο, η «Ένωση Αποφοίτων Λεοντείου Λυκείου» (Ε.Α.Λ.Λ.) αποποιείται όλες τις εγγυήσεις εκπεφρασμένες ή και συνεπαγόμενες, νομικές ή άλλες, συμπεριλαμβανομένων (χωρίς όμως να περιορίζονται σε αυτό) και αυτών, οι οποίες συνεπάγονται την εμπορευσιμότητα, τη μη παραβίαση δικαιωμάτων τρίτων και την καταλληλότητα για ένα συγκεκριμένο σκοπό. Η «Ένωση Αποφοίτων Λεοντείου Λυκείου» (Ε.Α.Λ.Λ.) δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Επίσης η «Ένωση Αποφοίτων Λεοντείου Λυκείου» (Ε.Α.Λ.Λ.) δεν εγγυάται ότι η παρούσα ιστοσελίδα, ή οποιαδήποτε άλλη συγγενική ιστοσελίδα, ή οι εξυπηρετητές «servers» μέσω των οποίων αυτές τίθενται στη διάθεση των επισκεπτών / χρηστών, παρέχονται σ’ αυτούς χωρίς «ιούς» ή άλλα επιζήμια συστατικά. Η «Ένωση Αποφοίτων Λεοντείου Λυκείου» (Ε.Α.Λ.Λ.) δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών, ή τα αποτελέσματά τους. 17. Ευθύνη επισκέπτη / χρήστη Ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκαλείται στην ιστοσελίδα από κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών. 18. Αποζημίωση Ρητά συνομολογείται διά της παρούσης, ότι σε περίπτωση, που ήθελε ασκηθεί κατά της «Ένωσης Αποφοίτων Λεοντείου Λυκείου» (Ε.Α.Λ.Λ.) οποιαδήποτε αγωγή, αξίωση, διοικητική ή δικαστική, που προέρχεται από οποιασδήποτε μορφής παράβαση των χρηστών / επισκεπτών της ιστοσελίδας, ο ευθυνόμενος χρήστης / επισκέπτης αναλαμβάνει την υποχρέωση, αφενός μεν να παρέμβει στη σχετική εγερθείσα διαδικασία, αφετέρου δε να αποζημιώσει την «Ένωση Αποφοίτων Λεοντείου Λυκείου» (Ε.Α.Λ.Λ.), στην περίπτωση που αυτή ήθελε υποχρεωθεί σε καταβολή αποζημίωσης ή άλλης δαπάνης, άλλως η «Ένωση Αποφοίτων Λεοντείου Λυκείου» (Ε.Α.Λ.Λ.) διατηρεί δικαίωμα αναγωγής κατ’ αυτού. 19. Λοιποί όροι Οποιοσδήποτε εκ των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετος, για οποιοδήποτε λόγο, προς το νόμο και τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, παύει να ισχύει αυτοδικαίως, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγονται οι υπόλοιποι όροι, οι οποίοι συνεχίζουν να παραμένουν σε πλήρη ισχύ. Το παρόν αποτελεί τη συνολική σύμβαση – συμφωνία μεταξύ της Ένωσης Αποφοίτων Λεοντείου Λυκείου» (Ε.Α.Λ.Λ.) και του επισκέπτη / χρήστη της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών της και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. 20. Εφαρμοστέο δίκαιο και αρμοδιότητα δικαστηρίων Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση ή μεταρρύθμιση τους, διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Για οποιαδήποτε διαφορά, που πηγάζει από την εφαρμογή της παρούσας σύμβασης, αρμόδια Δικαστήρια για την επίλυσή της είναι τα Δικαστήρια της πόλης των Αθηνών. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ «ΕΝΩΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΛΕΟΝΤΕΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ» Η ιστοσελίδα έχει διαφορετικά δικαιώματα πρόσβασης στο περιεχόμενο, τις λειτουργίες και τις εφαρμογές της. Αναλόγως της επιθυμητής από αυτούς χρήσης, οι χρήστες διακρίνονται σε 3 κατηγορίες: Ταμειακώς Ενήμερα Μέλη: Είναι οι απόφοιτοι του Λεοντείου Λυκείου Νέας Σμύρνης και του Λεοντείου Λυκείου Πατησίων,, οι οποίοι έχουν κάνει log in στην ιστοσελίδα και έχουν παράλληλα τακτοποιήσει την ετήσια συνδρομή τους. Χρήστες – Μέλη: Είναι οι απόφοιτοι του Λεοντείου Λυκείου Νέας Σμύρνης και του Λεοντείου Λυκείου Πατησίων, οι οποίοι έχουν κάνει log in στην ιστοσελίδα (άσχετα με το αν είναι ταμειακώς ενήμεροι). >Επισκέπτες: Είναι οι χρήστες που απλά επισκέπτονται την ιστοσελίδα και δεν έχουν κάνει log in. Δεν είναι απαραίτητα απόφοιτοι, απλά χρήστες του Internet που εντόπισαν το https://www.eall.gr Αν είστε συναπόφοιτος, σας προτείνουμε να κάνετε πάντα log in όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας (υπάρχει επιλογή και για auto-log in), ώστε να μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε περισσότερο Περιεχόμενο και Λειτουργίες. Αν δεν έχετε τακτοποιήσει την Συνδρομή σας, μπορείτε να το κάνετε εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια μέσω του . Στον παρακάτω πίνακα μπορείτε να δείτε μία επισκόπηση των δικαιωμάτων που έχουν οι 3 κατηγορίες χρηστών: Λειτουργία / Περιεχόμενο Επισκέπτες Μέλη Ταμειακώς Ενήμερα Μέλη Ανάγνωση ειδήσεων όλων των Τομέων √ √ √ Ανάγνωση εκδηλώσεων √ √ √ Πρόσβαση σε αναλυτικά στοιχεία αποφοίτων √ Download ετησίων Souvenirs √ √ Ανάγνωση Bulletin & CDO newsletter √ √ CDO: Ανάγνωση νέων αγγελιών √ CDO: Ανάγνωση παλαιών αγγελιών √ CDO: Αποστολή αγγελιών √ CDO: Αποστολή βιογραφικού √ √ Ανάγνωση Καταστατικό Τράπεζας Αίματος √ √ Νέα Αποφοίτων: Καταχώρηση √ Νέα Αποφοίτων: Ανάγνωση √ √ Καταχώρηση Προσφορών προς Αποφοίτους √ √ √ Ανάγνωση Προσφορών προς Αποφοίτους √ √ Χορηγίες: Υποβολή Χορηγίας √ √ √ Χορηγίες: Ανάγνωση Τουβλότοιχου √ √ √ Συνομιλίες – Μηνύματα √ √ Link για LinkedIn / Facebook / Twitter / EEI √ √