XΟΡΗΓΟΣ whitetip

Mια μεγάλη προσφορά προς τους νέους Αποφοίτους από τον κύριο Δ.Διαμαντίδη

Please log in or register to like posts.
News

 

Eνα μεγάλο Ευχαριστώ σε ένα μεγάλο Ευεργέτη της Ενωσης Αποφοίτων Λεοντείου.

Ο απόφοιτος του ΛΛΠ κύριος Δ. Διαμαντίδης και το Ίδρυμα Προποντίς που
αποτελούν τους βασικούς συντελεστές της ίδρυσης του Μουσείου της Λεοντείου
επιθυμούν και για τη φετινή χρονιά να δοθούν υποτροφίες σε απόφοιτους του ΛΛΠ και ΛΛΝΣ.

Απόφοιτοί μας εδώ και 4 χρόνια στηρίζονται στις προπτυχιακές σπουδές τους στην Ελλάδα και το εξωτερικό από το ίδρυμα “Προποντίς” , έχοντας παράλληλα τη δυνατότητα  επαγγελματικής κατάρτισης που τους παρέχεται από τον όμιλο εταιριών του κυρίου Διαμαντίδη.

                                                      

                                                                       ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΛΕΟΝΤΕΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΤΗΣΙΩΝ

ΚΑΙ ΛΕΟΝΤΕΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ  ΣΠΟΥΔΕΣ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017-2018

ΠΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΑΛΛ

 1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
 2. Υποψήφιοι μπορούν να είναι όλοι οι απόφοιτοι και οι απόφοιτες του Λεοντείου Λυκείου Πατησίων και Λεοντείου Λυκείου Νέας Σμύρνης που είναι μέλη της ΕΑΛΛ και ανεξαρτήτως της βαθμολογίας αποφοίτησης.
 3. Οι υποψήφιοι θα είναι αποφοιτήσαντες το 2017 ή του προηγούμενου έτους αν πρόκειται για σπουδές στο εξωτερικό.
 4. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου / διπλώματος ξένης γλώσσας, τουλάχιστον επιπέδου Β2.
 5. Η Επιτροπή αξιολόγησης διατηρεί το δικαίωμα να μην εγκρίνει τη χορήγηση υποτροφίας, αν διαπιστωθεί – έστω και εκ των υστέρων – ότι δεν συντρέχουν οι τυπικές προϋποθέσεις υποψηφιότητας.

Β. ΑΙΤΗΣΗ ΜΕ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ -ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν έως και την 4η Ιουνίου 2018, ειδική αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα υποτροφιών η οποία θα βρίσκεται στις Γραμματείες των Λεοντείων Λυκείων.

Η αίτηση θα κατατίθεται  στις Γραμματείες των Λεοντείων Λυκείων.

Οι υποψήφιοι, μαζί με την αίτηση, οφείλουν να καταθέτουν τα ακόλουθα:

 1. Απολυτήριο Λυκείου όπου θα αναγράφεται ο χαρακτηρισμός και ο τελικός βαθμός.
 2. Συμπληρωμένη αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα υποτροφιών η οποία θα χορηγείται από τις γραμματείες των Λεοντείων Λυκείων.
 3. Έγχρωμη Φωτογραφία.
 4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, νόμιμα κυρωμένη για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια Αρχή, ότι ο υποψήφιος δεν χρηματοδοτείται η δεν θα χρηματοδοτηθεί για τον ίδιο σκοπό από άλλο ευρωπαϊκό, διεθνές ή εθνικό πρόγραμμα ή Ίδρυμα εκτός εάν πρόκειται για χρηματικό βραβείο ή έπαινο που συνοδεύεται από κάποιο χρηματικό ποσό και χορηγείται άπαξ.
 5. Δικαιολογητικά που λαμβάνονται υπ’όψιν κατά τη διαδικασία αξιολόγησης , όπως:

α. Προκειμένου περί τέκνων πολυτέκνων οικογενειών, επίσημο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

β. Προκειμένου περί ΑμεΑ, πιστοποιητικό Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής με αναγραφή του ποσοστού αναπηρίας (67% και άνω).

γ. Εκκαθαριστικό Σημείωμα «φορολογικού έτους 2016» της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας.

δ. Κάθε άλλο πρόσφορο, κατά τη κρίση του υποψηφίου, στοιχείο το οποίο μπορεί να υποστηρίξει την αίτησή του (πχ βιογραφικό) ,συμμετοχή σε ομάδες πολιτισμού, σε προγράμματα ανταλλαγών, σε προγράμματα Ηνωμένων Εθνών. κ.α.

Γ. ΤΟΜΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

Για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 θα γίνουν δεκτές αιτήσεις για τους παρακάτω κλάδους προπτυχιακών σπουδών που αφορούν την Ελλάδα ή το Εξωτερικό:

 • Οικονομικές Σπουδές (Οικονομικά, Διοίκηση επιχειρήσεων , Ναυτιλιακά).
 • Πολυτεχνικές Σχολές με έμφαση στη Ναυπηγική, Ναυτική Μηχανολογία, Ηλεκτρολογία.
 • Νομική.
 • Θετικές Επιστήμες (Μαθηματικά, Πληροφορική).

Δ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Κριτήρια επιλογής.

α. Βαθμός Απολυτηρίου

β. Κοινωνικά κριτήρια

 1. Παιδιά πολύτεκνων οικογενειών
 2.   Μονογονεϊκές οικογένειες,

γ. Οικονομικά κριτήρια

δ. Περίπτωση αναπηρίας πάνω από 67%

ε. Προσωπική συνέντευξη

Ένσταση για οποιοδήποτε θέμα επί της διαδικασίας και των αποτελεσμάτων επιλογής δεν γίνεται παραδεκτή.

Ε. ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ

Για κάθε υποτροφία συστήνεται ειδική τριμελής Επιτροπή αξιολόγησης. Ρόλος της Επιτροπής αυτής είναι να συγκεντρώνει τα δικαιολογητικά, να εξετάζει τους φακέλους και τις υποβαλλόμενες αιτήσεις ,να οργανώνει τις συνεντεύξεις των υποψηφίων και να εισηγείται την χορήγηση της υποτροφίας στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος «Προποντίς».

ΣΤ. ΟΡΟΙ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

Η διάρκεια της υποτροφίας δεν μπορεί να ξεπεράσει την ελάχιστη διάρκεια σπουδών που ορίζεται μέσω του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος φοίτησης του υποτρόφου και ορίζεται κατ’ αρχήν ετήσια.

Η ανανέωσή της θα εξαρτάται από την πρόοδο σπουδών του υποτρόφου και σύμφωνα με την αναλυτική βαθμολογία που θα κατατίθεται στην Γραμματεία του Ιδρύματος Προποντίς στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού έτους από τον υπότροφο.

 

 

 

 

Σου αρέσει αυτό το άρθρο, κανε μας like!

Please log in or register to like posts.